Poskytované činnosti

Energetické poradenstvo

Poradensko-konzultačná činnosť v oblasti energetiky

  1. komplexné poradenstvo v oblasti energetiky
  2. vypracovanie kalkulácii cien tepla pre tepelné zdroje,odberné miesta za jednotlivé druhy energií
  3. vyhodnocovanie spotreby jednotlivých druhov energií a vyhodnocovanie nákladov na energie
  4. vyúčtovanie nákladov za dodávku energií pre bytovú a nebytovú sféru a priemysel
  5. poradenstvo pri uzatváraní zmlúv za dodávku energií
  6. poradenstvo pri realizácií tepelných zdrojov (posúdenie investičného zámeru z hľadiska efektivity a návratnosti investície)
  7. komplexná činnosť energetika v rámci organizácie

Energetický audit

  1. je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie,na identifkáciu nákladov a efektívných možností úspor energií podľa zákona 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie
  2. energetický audit vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu a energetickej náročnosti kde cieľom auditu je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení,ktoré majú za cieľ znížiť energetickú náročnosť a vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov,vyčísleniu ekonomického prínosu
  3. výstupom Energetického auditu je správa,ktorá obsahuje tieto informácie

Energetický audit slúži ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii budov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác. Dozorom nad dodržiavaním vykonávania energetických auditov je štátna energetická inšpekcia,ktorá ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie.

Zákon č.476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie v znení neskorších predpisov,ktorý vymedzuje povinnosti vyhotovenia energetického auditu nadobudol účinnosť 1.januára 2009.